Công nghệ

Mật khẩu lưu trên Facebook, Gmail  và các trang web qua trình duyệt thường được ẩn dưới dấu *** hoặc dấu chấm nhằm mục đích để người khác không thể biết được mật khẩu của bạn. Tuy nhiên, có những lúc bạn điền sai mật khẩu, và bạn muốn hiển thị mật khẩu lại để…

Continue Reading