Du học

Theo í bóng báo của trẽn, mấy hôm nay địch bắt đàu rút phí bảo hiểm vật chất xe ô tô

Anh lẽn miêng họp mấy ngụm nưóc. Nhưng nước bỏm nay hình nhu cũng vừa tanh vừa đắng. Từ sáĩ!£ SỐSỊ dến £iò. chổt đã đánh lùi tám đọt xung phong của đkh. Khắp Ejậí trận ỉúc này tạm gọi là yên ắng, chi một vài qua đan cối nổ Vũ vo, một vài tiếng súng giá bảo hiểm xe ô tô truòng bắn tia giá bảo hiểm xe ô tô .

Hình nhu lất ca đang lấy lại hoi, để chuẩn bị bưóc vào keo vật mài đă đội hon. Theo í bóng báo của trẽn, mấy hôm nay địch bắt đàu rút. Khi phí bảo hiểm vật chất xe ô tô phí bảo hiểm vật chất xe ô tô tiến vào nội địa ta. địch có thể tránh chốt này, tiến theo những con đuòng bém. Khung nay khắp noi bị đánh, địch buộc phái qua đảy đế rút cho nhanh, tránh thưong vong nhiều.

Vì vậy. chốt phãi bám thật chắc, đánh cho chúng không đám mon men ngoái cổ lại nữa. Tiéữg bảo hiểm ô tô bắt buộc sấm lại rền nỡi bảo hiểm ô tô bắt buộc chân tròi. Đạn pháo lại trút xuống quanh đốl nhu mua rào.

Đọt pháo này có cái khác là chúng tắn cả đạn khói trắng xóa núi đồi. Bộ binh tiến theo sau bức mỉm khói ấy. Nhung kìa, đàng sau những thằng lính kia lại áựag lén một hàng rào đạn pháo nữa. Nhũng thằng lính kia sẽ hết dưdng íùĩ Trúc thầm kêu lén.

Quân này dã man đói vôi cà đồng bọn của chúng, mất dạy thật! Bị hỏa lực trôn chốt bắn chạn, bộ binh dịch nhm. Những tiếng kèn dê lại ~~toe toe~~ réo, chúng lại nhúc nhích Tiếng súng loạn xạ. Một vài tốp dịch lới dụng cốc mỏm đá đã lỏn gần hào giao thòng trổn chốt.

Leave a Comment